Vlaams Actieplan


Om de gezondheidsdoelstelling rond voeding en beweging te realiseren wil het Vlaams actieplan voeding en beweging 2009-2015 alle Vlamingen aanzetten tot meer beweging en evenwichtiger eten.

Het is erop gericht:

 • gezonde eet- en bewegingsgewoonten aan te leren en te onderhouden
 • een gezond gewicht te behouden en overgewicht te voorkomen

Het Vlaams actieplan voeding en beweging zet de lijnen uit waarlangs het Vlaamse preventiebeleid rond die thema's verder zal worden uitgebouwd van 2009 tot en met 2015.

Lees de samenvatting van het actieplan (PDF, 1,4 MB)

Inhoud van het actieplan


Het actieplan voeding en beweging 2009-2015 bevat informatie over:

 • de strategieën en prioriteiten
 • de bijpassende acties op korte, middellange en lange termijn om de gezondheidsdoelstelling te realiseren
   

6 strategieën


Het actieplan stelt 6 strategieën voorop, met daarin telkens aandacht voor educatieve acties, aanpassingen in de omgeving, beleidsmaatregelen en initiatieven die de deskundigheid bevorderen. De 6 strategieën zijn:

Gezond bewegen en evenwichtiger eten
 
 1. in de lokale gemeenschap
 2. in de leefomgeving van zuigelingen en jonge kinderen
 3. op school
 4. op de werkplek
 5. met een ondersteuningsaanbod voor gezondheidszorgverstrekkers
 6. via informatie en communicatie


Met die strategieën bereikt het actieplan verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, gezinnen, sociale risicogroepen, ouderen, leden van socioculturele organisaties en de werkende bevolking.

Elke strategie bevat ook een aantal concrete acties. Ze zijn onderverdeeld in:

 • acties die op korte termijn zullen gerealiseerd worden (2008-2009)
 • acties voor middellange (2010-2012) en lange termijn (2013-2015). De voorgestelde acties op middellange en lange termijn kunnen enkel als een voorzet gezien worden voor de nieuwe regeerperiode.

Alle acties uit de 6 strategieën zijn geclusterd in 12 prioriteiten. Die prioriteiten benoemen wat het meest urgent is om de gewenste veranderingen in gedrag, omgeving en gezondheid te bereiken.